oversigtskort over forurening i Gug
Kort over boringer i Gug Alper

Resultatet af forureningsundersøgelsen foreligger nu

Der er foretaget en lang række prøver bla. 2 jordprøver fra hver villa grund samt flere poreluft prøver for at fastlægge hvad der ligger længere nede i jordlagene.
Der er i 7 ud af 100 analyserede jordprøver konstateret overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for indhold af hhv. cadmium, bly og benz(a)pyren. De konstaterede indhold af forureningskomponenter i jorden er svarende til kategori 2 jord.

Poreluft, indeklima
Der er i ca. halvdelen af poreluftprøverne påvist indhold af benzen og/eller totalkulbrinter. I 7 af poreluftsprøverne er påvist indhold af enten trichlorethylen eller tetrachlorethylen som overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier hhv. 37 og
17 gange.

COWI vurderer sammenfattende, at de fundne indhold af forureningskomponenter i poreluften, ikke udgør en risiko for indeklimaet i de fremtidige parcelhuse på de nyudstykkede grunde.

Poreluft: udeklima
Der er i udereference-målingen ikke påvist indhold af totalkulbrinter, BTEXN og chlorerede opløsningsmidler over analysemetodernes detektionsgrænse. COWI vurderer på den baggrund, at de fundne indhold af forureningskomponenter med totalkulbrinter (TVOC), benzen og chlorerede opløsningsmidler (herunder specielt trichlorethylen og etrachlorethylen) i poreluften, ikke udgør en risiko for udeklimaet på de nyudstykkede grunde og friarealerne (rekreative).

Miljoundersøgelser_Gaias_Alle_Gug_Alper_final

 

Du kan dowloade pdf’en her [button open_new_tab=”true” color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” image=”default-arrow” size=”small” url=”https://dl.dropboxusercontent.com/u/25898448/Miljounders%C3%B8gelser_Gaias_Alle_Gug_Alper_final.pdf” text=”Download PDF” color_override=””]

 

Har man spørgsmål til rapporten kan man rette henvendelse til Jan Christensen fra COWI på telefon + 45 56407722

Ønsker man materiale vedr byggegrunde så skal man kontakte ejendomsmægler Bo Lynge hos Aalborg Mægleren
på telefon +45 2120 0808 og E-mail: info@ambolig.dk